X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021

Архив » Сборник 2019

Архив

Доклади 2019

1. Ячко Иванов
УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО И СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ
Стр. 14-23
article_2019_001


2. Борислав Борисов
ПЛОЩАД "НЕЗАВИСИМОСТ" И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СОФИЙСКИЯ ЦЕНТЪР
Стр. 24-34
article_2019_002


3. Masud Esmaillou
SUSTAINABLE CONVERGENCES OF KNOWLEDGE FOR THE CITY OF L'AQUILA
Pages 35-38
article_2019_003


4. Атанас Ковачев, Пламен Петров, Петър Николов, Христо Топчиев, Боряна Ножарова
РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАНОСТТА НА ПЛАНИРАНЕТО С ПАЗАРА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ФОРМИ НА ГРАДСКИ РАСТЕЖ
Стр. 39-54
article_2019_004


5. Борислава Манчева – Велкова; Станислав Цветков
МЕБЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – НОВОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО
Стр. 56-66
article_2019_005


6. Цветелина Даскалова-Иванова
ПОСЛАНИЯТА НА КОНСТРУКЦИЯТА
Стр. 67-74
article_2019_006


7. Иванка Маринова
АДАПТИРАНЕ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ФУНКЦИИ
Стр. 75-80
article_2019_007


8. Иванка Маринова
АДАПТИРАНЕ НА НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ ЗА ЖИЛИЩНИ ФУНКЦИИ
Стр. 81-87
article_2019_008


9. Игор Христов
РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДИТЕ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОЛЕМИНАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Стр. 88-95
article_2019_009


10. Димитър Власарев, Станислав Цветков
ОБЕМНО-ПЛАНОВИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ НА ВИНАРСКИ ИЗБИ НА НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ
Стр. 96-109
article_2019_010


11. Димитър Власарев, Станислав Цветков
МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ
Стр. 110-121
article_2019_011


12. Пламен Петров
ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНИ МОДУЛНИ ОБЕМНИ ЕЛЕМЕНТИ В МНОГОЕТАЖНОТО СТРОИТЕЛСТВОТО
Стр. 122-129
article_2019_012


13. Боряна Генова
ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО В АСПЕРН – ВИЕНА
Стр. 130-136
article_2019_013


14. Климент Радоев
ТЕОРЕТИЧНА МЕТОДИКА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ
Стр. 137-147
article_2019_014


15. Радост Райновска
ТИПОЛОГИЯ И КЛАСИФИКАЦИИ В АРХИТЕКТУРАТА
Стр. 148-155
article_2019_015


16. Пламен Петров
АРХИТЕКТУРА ЗА БЕДНИТЕ - ХАСАН ФАТИ
Стр. 156-162
article_2019_016


17. Пламен Петров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕСОВАНИ ЗЕМНИ БЛОКОВЕ (ПЗБ) В СТРОИТЕЛСТВОТО –ПРИМЕРИ ОТ АФРИКА И БЪЛГАРИЯ
Стр. 164-169
article_2019_017


18. Владимир Колев
ВТОРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОПАКОВКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕТЕКТУРАТА
Стр. 170-175
article_2019_018


19. Елена Димитрова, Милена Ташева-Петрова, Ангел Буров, Ирина Мутафчийска
ЕНЕРГИЙНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ: СОЦИОКУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
Стр. 176-185
article_2019_019


20. Мария Стойчева
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА С НАЙ-ДОБРА ВИЗУАЛНА ИНФОРМАТИВНОСТ В ПАРКОВИЯ РЕЛЕФ
Стр. 186-192
article_2019_020


21. Оксана Церковная
ФОНТАНЫ, КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШУМОМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Стр. 193-202
article_2019_021


22. Веселин Рангелов, Тодор Михайлов
ЛАНДШАФТНАТА АРХИТЕКТУРА В БЪДЕЩИТЕ ГРАДОВЕ
Стр. 203-207
article_2019_022


23. Цвета Жекова
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Стр. 208-218
article_2019_023


24. Росен Каменов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕТРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ В АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Стр. 219-225
article_2019_024


25. Кристиян Вълчев
ПАЗАР НА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩА – ФАКТОРИ И ЗАВИСИМОСТИ
Стр. 227-235
article_2019_025


26. Евгения Димова-Александрова
СЪВРЕМЕННИ КЪМПИНГИ – УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ И БЯГСТВО В ПРИРОДАТА
Стр. 236-245
article_2019_026


27. Георги Георгиев
ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ В БЪЛГАРИЯ
Стр. 246-252
article_2019_027


28. Георги Георгиев, Петър Петров, М. Йорданова
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ЧРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЯ НА СРЕДАТА ЗА ОБИТАВАНЕ
Стр. 253-265
article_2019_028


29. Константина Христова
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА
Стр. 266-275
article_2019_029


30. Стоянка Иванова
АНАЛИЗ НА НУЖДАТА ОТ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЛАРНИТЕ ДАННИ В НАРЕДБА № 7 ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ
Стр. 276-285
article_2019_030


31. Димитър Ников
ТУРИЗМЪТ С КЕМПЕРИ И КАРАВАНИ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ В УРБАНИЗИРАНА СРЕДА
Стр. 286-295
article_2019_031


32. Ангел Мазников, Стоянка Иванова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В СКЛАДОВАТА СГРАДА – УСТОЙЧИВА РАБОТНА СРЕДА И АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ
Стр. 296-306
article_2019_032


33. Васка Сандева, Катерина Деспот
ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ В ПАРКА КАТО ФАКТОР ЗА УЛИЧНИТЕ ЛАНДШАФТИ В ГРАДОВЕТЕ
Стр. 307-313
article_2019_033


34. Дарена Милкова
СОЦИАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ИРАЦИОНАЛНАТА УРБАНИЗАЦИЯ
Стр. 314-319
article_2019_034


35. Катерина Деспот, Петър Намичев, Васка Сандева, Екатерина Намичева
ПРОБЛЕМИ И ОСОБЕНОСТИ НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ СРЕД МУЗИКАНТИТЕ НА ЖИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ
Стр. 320-325
article_2019_035


36. Ангел Мазников
АРХИТЕКТУРНИ АСПЕКТИ ПРИ УСТОЙЧИВИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПОДОВО И СТЕННО ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ
Стр. 326-338
article_2019_036


37. Милен Сариев
ФУНКЦИОНАЛНО – ПРОСТРАНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗОНИ В ПЛАНИНСКИТЕ СЕЛА НА РОДОПИТЕ
Стр. 339-348
article_2019_037


38. Добрина Андреева
ДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
Стр. 349-358
article_2019_038


39. Милена Ташева – Петрова, Елена Димитрова
‘ГРАДСКОТО ЗДРАВЕ’ КАТО УРБАНИСТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ
Стр. 359-368
article_2019_039


40. Симона Гергова, Милена Ташева-Петрова
ОЗЕЛЕНЕНИ ПОКРИВИ И ФАСАДИ: МЕХАНИЗМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ
Стр. 369-378
article_2019_040


41. Alina Turekulova, Атанас Ковачев
СВЕТОВЫЕ КАРТЫ ГОРОДА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОЙ СРЕДОЙ
Стр. 379-385
article_2019_041


42. Любомир Петров, Милена Ташева – Петрова
МЕГА ПРОЕКТИ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ: УРБАНИСТИЧНИ ПОЛИТИКИ, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Стр. 386-395
article_2019_042


43. Атанас Ковачев, Мария Стойчева
ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ИЛЮЗИИ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ПРОСТРАНСТВА. ОСТРОВ САНТОРИНИ И ГРАФИКАТА НА МАУРИЦ ЕШЕР
Стр. 396-405
article_2019_043


44. Марин Митев
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ВИЗУАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В УРБАНИЗИРАНИ КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ
Стр. 406-415
article_2019_044


45. Тодор Михайлов
ИЗЧЕЗВАЩАТА ВОДА В ПАРКОВЕТЕ НА СОФИЯ
Стр. 416-426
article_2019_045


46. Петър Николов
ЕВОЛЮЦИЯ НА ГРАДСКАТА ФОРМА И УСТОЙЧИВО ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО - ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ
Стр. 427-436
article_2019_046


47. Орлин Давчев
СПОДЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА
Стр. 438-445
article_2019_047


48. Али Е. А. Шимаим
СИМ ОБРАЗОВАНИЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК: ТЪРСЕНЕТО НА СИМ СПЕЦИАЛИСТИ С ПРАКТИКА
Стр. 446-454
article_2019_048


49. Ирена Аспарухова; Симона Радкова
СМЕСЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИ
Стр. 455-460
article_2019_049


50. Доника Кирова
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ДЕТСКО ЛЕГЛО ОТ МОДУЛЕН ТИП
Стр. 461-470
article_2019_050


51. Orly Talyosef
SUSTAINABLE HOUSES BY A BIM-BASED 3D PRINTING
Pages 471-476
article_2019_051


52. Янчо Генчев
КОМПОЗИЦИОННИ СРЕДСТВА ПРИ ФОРМОИЗГРАЖДАНЕ НА МЕБЕЛИТЕ
Стр. 477-485
article_2019_052


53. Атанас Ковачев, Христо Топчиев
ПОЯВА НА ДИГИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МОДЕЛИРАНЕ В АРХИТЕКТУРАТА
Стр. 486-494
article_2019_053


54. Христо Топчиев
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО В АРХИТЕКТУРАТА
Стр. 495-504
article_2019_054


55. Георги Георгиев
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА ТРАДИЦИОННАТА ЖИЛИЩНА АРХИТЕКТУРА В БЪЛГАРИЯ
Стр. 506-514
article_2019_055


56. Жечка Илиева
ДЪРВЕНИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ ВЪВ ВАРНА ОТ КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК
Стр. 515-529
article_2019_056


57. Богдан Нешев
ПЪТЯТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО - ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО
Стр. 530-539
article_2019_057


58. Nora Lombardini
CULTURAL HERITAGE CONSERVATION IN ITALY. THE NEW TRENDS AMONG THEORY, PRACTICAL EXPERIENCES AND INTERNATIONALIZATION
Pages 540-549
article_2019_058


59. Виктория Бостанджиeва
ВЛИЯНИЕТО НА КЛИМАТА ВЪРХУ АРХИТЕКТУРНИЯ СТИЛ
Стр. 550-558
article_2019_059


60. Галина Димова
СЕЦЕСИОНЪТ В АРХИТЕКТУРАТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Стр. 559-568
article_2019_060


61. Елена Панайотова
РАЗРАБОТВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ НА БАЗАТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Стр. 569-578
article_2019_061


62. Димитър Гочев
САКРАЛНАТА АРХИТЕКТУРА - ВИСША ФОРМА НА АРХИТЕКТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО
Стр. 579-588
article_2019_062


63. Анелия Авджиева
"КРАЛИЦАТА НА ИЗВИВКИТЕ" - ЗАХА ХАДИД
Стр. 589-598
article_2019_063


64. Игор Христов, Полина Савчева
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ СГРАДИ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ
Стр. 599-604
article_2019_064


65. Мария Матеева
ЧЕШМИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Стр. 605-614
article_2019_065


66. Полина Савчева
ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ
Стр. 615-623
article_2019_066


67. Стоян Владов
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – НЕПРЕХОДНА ГЕНИАЛНОСТ И ФАНТАЗИЯ
Стр. 624-630
article_2019_067


68. Живко Донев
АРХИТЕКТ КАМЕН ПЕТКОВ - МАЙСТОРЪТ НА СЕЦЕСИОНА В ПЛОВДИВ
Стр. 631-637
article_2019_068


69. Десислава Ковачева
ЦЕННОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО
Стр. 638-646
article_2019_069


70. Орлина Обретенова
ИЗКОННАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЯ
Стр. 647-658
article_2019_070


71. Венцислава Недялкова, Екатерина Леондиева, Силвана Маринова, Александра Бабунска
“ОЧАРОВАНИЕТО НА ТАЛЯНА” ДА ОТВОРИМ ВРАТАТА КЪМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Стр. 659-675
article_2019_071


72. Пресияна Пенчева
АРХИТЕКТЪТ, КОНСТРУИРАЩ БЪДЕЩИ РЕАЛНОСТИ
Стр. 676-685
article_2019_072


73. Боян Дерибеев
ХРИСТО ЯВАШЕВ-КРИСТО: ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ТВОРЕЦ
Стр. 686-694
article_2019_073


74. Александра Вадинска
НЕОБХОДИМИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНА МЕТОДИКА ЗА КОНСЕРВАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ АНТИЧНОСТТА, ИЗПЪЛНЕНИ С КАМЕНЕН ГРАДЕЖ.
Стр. 695-701
article_2019_074


75. Ростислав Златев, Ивайло Добрев
СЪВРЕМЕННАТА ФОТОГРАМЕТРИЯ В ПОМОЩ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Стр. 702-714
article_2019_075


76. Ivana Mihajlovic
THE IMPORTANCE OF THE REVITALIZATION OF THE BUILDING OF THE UNIVERSITY IN NIŠ
Pages 715-725
article_2019_076


77. Кристина Николова
УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА
Стр. 726-733
article_2019_077


78. Моника Вълчанова
АРХИТЕКТУРА ВДЪХНОВЕНА ОТ ПРИРОДАТА
Стр. 734-744
article_2019_078


79. Доротея Илинчева
ФРАНК ЛОЙД РАЙТ - БИОГРАФИЯ, СТИЛОВИ ОСОБЕНОСТИ И ЗНАЧИМИ ПРОЕКТИ
Стр. 745-754
article_2019_079


80. Детелина Кънчева
ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО НА ДОНАТО БРАМАНТЕ
Стр. 755-768
article_2019_080


81. Станислав Дерменджиев, Васил Йорданов, Фантина Рангелова
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА, СЪСТАВЯНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩА ЕФЕКТИВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИМ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
Стр. 770-779
article_2019_081


82. Ана-Мария Вълкова
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ПО ФИДИК И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗБОР НА КЛАУЗИ И УКАЗАНИЯ
Стр. 780-788
article_2019_082


83. Ivana Mihajlovic, Slavko Zdravković, Biljana Mladenović, Marija Spasojević-Šurdilović
BUILDINGS OF LE CORBUSIER STYLE FROM THE ASPECT OF STRUCTURAL SAFETY IN SEISMIC AREAS
Pages 789-797
article_2019_083


84. Панайот Панайотов, Васил Мерджанов, Тодор Петков, Владимир Михайлов
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ОЛЕКОТЕНИ ГРЕДИ ОТ ДЪРВЕСИНА С ДВОЙНО-Т-ОБРАЗНО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ
Стр. 798-803
article_2019_084


85. Траяна Цветкова, М. Кутева – Генчева
СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНИТЕ БАЗИ ДАННИ ОТ РЕГИСТРИРАНИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЪСНИ ДВИЖЕНИЯ
Стр. 804-810
article_2019_085


86. Станислав Цветков
ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ДЪГОВИДНИ ПОКРИВИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ВРЪЗКАТА „СТОМАНА-БЕТОН (стоманобетон)“ ПРИ ОСНОВИТЕ
Стр. 811-820
article_2019_086


87. Галина Соколова
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ СЛЕД КРАЙНО ГРАНИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ОГЪВАНЕ
Стр. 821-829
article_2019_087


88. Атанас Георгиев, Божидар Младенов
СРЯЗВАНЕ, УСУКВАНЕ И ОТКЪСВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ – МАЛКО ТЕОРИЯ И ПРИМЕР ОТ ПРАКТИКАТА
Стр. 830-836
article_2019_088


89. Румела Миткова Атанасова, Нели Банишка, Йолина Ценкова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ В ПРОЦЕСИТЕ ПО ОЦЕНКА НА СГРАДИ ПО BREEAM
Стр. 837-846
article_2019_089


90. Христина Симеонова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА DYNAMO ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТАНДАРТНИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ
Стр. 847-855
article_2019_090


91. Михаела Кутева-Генчева, Димитър Кисляков, Огнян Ганчев, Петър Павлов, Цветан Георгиев
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА И ПОЛЗИТЕ ОТ СЕИЗМИЧНО ИНСТРУМЕНТИРАНЕ И МОНИТОРИНГ НА СГРАДИ И ОТГОВОРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Стр. 856-863
article_2019_091


92. Ралица Кушева, Румяна Захариева, Росица Петрова
АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА
Стр. 865-875
article_2019_092


93. Робърт Иди, Мартина Мърфи, Лора Маккан
АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА СОЦИАЛНАТА КЛАУЗА МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ВАРИАНТИ, ИЗПИТАНИ В ДОГОВОРИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛСТВО
Стр. 876-885
article_2019_093


94. Наташа Бакларова
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ОБУЧЕНИЕТО НА БЪДЕЩИТЕ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ ВЪВ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
Стр. 886-895
article_2019_094


95. Сабина Недкова, Пламена Атанасов
ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПОЖАР В СКЛАД ЗА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ШИВАШКО ПРЕДПРИЯТИЕ
Стр. 896-900
article_2019_095


96. Янко Милев, Милена Кичекова, Иво Дочев
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУСЛАВЯЩИ МОДЕЛА НА РАЙОННА ПРОТИВОПОЖАРНА СЛУЖБА В ПОЛУПЛАНИНСКА ОБЛАСТ
Стр. 901-907
article_2019_096


97. Надие Адем, Милена Кичекова
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА СЪС СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ
Стр. 908-915
article_2019_097


98. Кемал Терзиоглу, Мурат Кабалъ
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА АКТИВНИТЕ И ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР
Стр. 916-919
article_2019_098


99. Ангел Ушев
АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ
Стр. 920-924
article_2019_099


100. Валентина Френкева-Белчева
ИЗБОР НА МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПОЖАР В ПТИЦЕВЪДНИ ФЕРМИ
Стр. 925-928
article_2019_100


101. Надие Адем, Милена Кичекова
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА НА СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ В ИНТЕГРИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ
Стр. 929-935
article_2019_101