X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021

Архив » Сборник 2017

Архив

Доклади 2017

1. Ячко Иванов
УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО С ПРИНОС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
стр. 12 - 18
01_Plenary_reports_ArCivE_2017


2. Борислав Борисов, Атанас Ковачев
ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ГРАДОУСТРОЙСТВО ИЛИ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И УРБАНИЗЪМ?
стр. 19 - 28
02_Plenary_reports_ArCivE_2017


3. Красимир Шотаров, Свилен Стоянов
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ГДПБЗН-МВР
стр. 29 - 38
03_Plenary_reports_ArCivE_2017


4. Константин Казаков
БЕЗКРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ ВРЕМЕВА И ЧЕСТОТНА ОБЛАСТ
стр. 39
04_Plenary_reports_ArCivE_2017


5. Екатерина Сентова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ ПРОЕКТАНТСКИ МЕТОДИ
стр. 41 - 48
ArCivE_2017_01


6. Стефан Аспарухов, Вяра Ганчева, Димитрина Попова, Ангел Енкин
СОЦИО-КУЛТУРНОТО ПОВЕДЕНИЕ КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ
стр. 49 - 55
ArCivE_2017_02


7. Александър Бояджиев
НАМИРАНЕ НА РАБОТЕЩИ МЕХАНИЗМИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА НА ИЗОСТАВЕНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
стр. 56 - 65
ArCivE_2017_03


8. Юсуф Налбант, Стефан Аспарухов
ТИПОЛОГИЯ НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ В ЖИЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ
стр. 66 - 72
ArCivE_2017_04


9. Евгения Димова-Александрова
ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ В РАЗВИТИЕТО НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ НА ГР. ВАРНА
стр. 73 - 82
ArCivE_2017_05


10. Младен Танов
ОБВЪРЗАНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА И МАРШРУТИ С НОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКАТА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
стр. 83 - 92
ArCivE_2017_06


11. Станимир Величков
СПОДЕЛЕНОТО ПРОСТРАНСТВО (SHARED SPACE) - ДИЗАЙН И ЧАСТ ОТ ВЕЛОСИПЕДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАДСКАТА СРЕДА
стр. 93 - 99
ArCivE_2017_07


12. Пламен Петров
ПРИНЦИПИТЕ НА БИОМИМИКРИЯТА ПРИЛОЖЕНИ В ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС С ОФИСИ В ХАРАРЕ, ЗИМБАБВЕ
стр. 100 - 105
ArCivE_2017_08


13. Димитър Власарев
РОЛЯ И МЯСТО НА РЕКРЕАЦИОННИТЕ ОСИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗОНИ И МИКРОРАЙОНИ
стр. 106 - 111
ArCivE_2017_09


14. Димитър Власарев
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – КЛЪСТЕРНИ СТРУКТУРИ НА ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕ И ЗЪРНОПРЕРАБОТКА – АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ
стр. 112 - 121
ArCivE_2017_10


15. Владимир Колев
ЗНАКОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ НА ДИЗАЙНА ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ВТОРИЧНИ МАТЕРИАЛИ
стр. 122 - 125
ArCivE_2017_11


16. Нели Тризлова
УМНИ ГРАДОВЕ – ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО
стр. 126 - 130
ArCivE_2017_12


17. Венцеслав Бичов
ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
стр. 131 - 142
ArCivE_2017_13


18. Румяна Захариева, Яна Кънчева
SWOT-АНАЛИЗ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА 3D-ПЕЧАТА В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО СТРОИТЕЛСТВО
стр. 143 - 151
ArCivE_2017_14


19. Orly Talyosef
NEW REALITY- PRINT ME A HOUSE?
стр. 152 - 160
ArCivE_2017_15


20. Пламен Генов, Елена Иванова-Генова
ДВЕ ФОРМИ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ДИЗАЙН – „КОНЦЕПЦИЯ В МАТЕРИАЛ”
стр. 161 - 168
ArCivE_2017_16


21. Христо Топчиев
ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДИЗАЙН И ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА
стр. 169 - 176
ArCivE_2017_17


22. Гинка Веселинова
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕНЕБРЕГВАНЕТО ИМ
стр. 177 - 181
ArCivE_2017_18


23. Радост Райновска
ПРОСТРАНСТВEНО РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
стр. 182 - 189
ArCivE_2017_19


24. Ангел Мазников
УСТОЙЧИВО АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПРОМИШЛЕНИТЕ СГРАДИ
стр. 190 - 198
ArCivE_2017_20


25. Николай Пашов, Милена Кичекова, Димитър Димитров
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО В ПЕШЕХОДНИ ПОДЛЕЗИ
стр. 199
ArCivE_2017_21


26. Симона Гергова
ВЕРТИКАЛНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В СОФИЯ И БЕРЛИН
стр. 200
ArCivE_2017_22


27. Жечка Илиева, Гергана Желязкова
ПОКЛОННИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ - РЕСУРС ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
стр. 201
ArCivE_2017_23


28. Капка Манасиева
ДИЗАЙН МЕНИЖМЪНТ В АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛСТВОТО
стр. 202 - 209
ArCivE_2017_24


29. Валентина Едрева
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ОТРАЖЕНИЕТО Й ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
стр. 211 - 220
ArCivE_2017_25


30. Валентина Едрева
ЦЪРКВАТА „СВ. ГЕОРГИ“, С. СТУДЕНА – ТИПИЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНАТА СТРОИТЕЛНА И ХУДОЖЕСТВЕНА ТРАДИЦИЯ ПРЕЗ ХIV–XVВ. В БЪЛГАРИЯ
стр. 221 - 228
ArCivE_2017_26


31. Ирина Дакова
МОНИТОРИНГЪТ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – КЛЮЧОВ ЗА УСТОЙЧИВОТО ОПАЗВАНЕ
стр. 229 - 234
ArCivE_2017_27


32. Константин Велинов, Албена Апостолова, Фантина Рангелова
МЕТОДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ /НКИЦ/ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
стр. 235 - 243
ArCivE_2017_28


33. Илияна Овчарова, Янчо Генчев
АДАПТАЦИЯ НА ПОСТ-ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НЕФУНКЦИОНИРАЩИ ПРДПРИЯТИЯ НА МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД
стр. 244 - 259
ArCivE_2017_29


34. Красимира Вачева
ЗА УСТОЙЧИВОТО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В БЪЛГАРИЯ
стр. 260 - 266
ArCivE_2017_30


35. Атанас Георгиев
ЕФЕКТИТЕ ОТ ВТОРИ РЕД ПРИ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ: МЕТОД НА КОРАВИНАТА ИЛИ МЕТОД НА КРИВИНАТА?
стр. 268 - 273
ArCivE_2017_31


36. Никола Ангелов
СРАВНЕНИЕ НА ЯВЛЕНИЯТА СРЯЗВАНЕ И ПРОДЪНВАНЕ ЗА ЕДИНИЧЕН ФУНДАМЕНТ, НАТОВАРЕН САМО С НОРМАЛНА СИЛА
стр. 274 - 277
ArCivE_2017_32


37. Константин Казаков, Илиана Стойнова
РЕАГИРАНЕ НА ВРЪЗКАТА КОЛОНА-ГЛАДКА ПЛОЧА ПОДЛОЖЕНА НА ДИНАМИЧНИ ХАРМОНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
стр. 278 - 284
ArCivE_2017_33


38. Константин Казаков, Анита Хандрулева, Илиана Стойнова, Владимир Матуски
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЛИНЕН КОМФОРТ НА ОБИТАВАНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА ПРИ НИСЪК ЕНЕРГИЕН РАЗХОД
стр. 285 - 289
ArCivE_2017_34


39. Димитър Стефанов, Ana-Maria Mitu
ЕФЕКТ ОТ СЕИЗМИЧНАТА ИЗОЛАЦИЯ С ТРОЕН ФРИКЦИОНЕН ИЗОЛАТОР ВЪРХУ РЕАГИРАНЕТО НА СТОМАНОБЕТОННА СГРАДА
стр. 290 - 297
ArCivE_2017_35


40. Антоанета Канева
ОЦЕНКА НА ПОВРЕДИТЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ)
стр. 298 - 307
ArCivE_2017_36


41. Дария Михалева, Иван Павлов
ЕКВИВАЛЕНТНА ПРАВОЪГЪЛНА РАБОТНА ДИАГРАМА НА ОГРАНИЧЕН БЕТОН
стр. 308 - 314
ArCivE_2017_37


42. Иван Павлов, Дария Михалева
НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ОГЪВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ГРЕДИ С ПРАВОЪГЪЛНО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНА НАТИСКОВА ЗОНА
стр. 315 - 319
ArCivE_2017_38


43. Константин Велинов, Албена Апостолова, Фантина Рангелова
ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ВЗРИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ
стр. 320 - 329
ArCivE_2017_39


44. Константин Велинов
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪРХУ РЕГУЛЯРНИ СГРАДИ ОТ ВЗРИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
стр. 330 - 335
ArCivE_2017_40


45. Валерий Найденов, Иван Ростовски
ФИНИШНИ ЗАЩИТНИ ДЪЛБОЧИННО-КРИСТАЛИЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ ИНДУСТРИАЛНИ БЕТОННИ НАСТИЛКИ
стр. 336 - 344
ArCivE_2017_41


46. Валерий Найденов, Иван Ростовски
ХИБРИДНО ДИСПЕРСНО-АРМИРАНИ БЕТОНИ
стр. 345 - 349
ArCivE_2017_42


47. Панайот Панайотов, Тодор Петков
МЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЛЕПЕНА ДЪРВЕСИНА
стр. 350 - 359
ArCivE_2017_43


48. Гергана Георгиева
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН КАТО ПРОДУКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
стр. 360 - 367
ArCivE_2017_44


49. Ангел Ушев
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ
стр. 368 - 374
ArCivE_2017_45


50. Necmi Ozdemir, Fikret Kir, Emin Pehlivan
FIRE PROTECTION CONCEPT IN ELECTRIC FIELDS
Pages 376 - 385
ArCivE_2017_46


51. Orhan Oduncu, Necmi Ozdemir
INVESTIGATION ON THE REASONS OF THE ELECTRICITY FIRE AND THE MEASURES
Pages 386 - 391
ArCivE_2017_47


52. Фират Ертюрк
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНО-ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ
стр. 392 - 400
ArCivE_2017_48


53. Kemal Terzioglu, Ali Chakar
COOPERATION SYSTEM IN INDUSTRIAL PLANTS
Pages 401 - 406
ArCivE_2017_49


54. Kemal Terzioglu, Ali Chakar
SMOKE DISCHARGE SYSTEM IN INDUSTRIAL FACILITIES
Pages 407 - 411
ArCivE_2017_50


55. Murat Kabali
FIRE ZONE IN INDUSTRIAL PLANTS
Pages 412 - 416
ArCivE_2017_51


56. Sahin İplikci, Yalcin Karagozler, Milena Kichekova, Stefan Terziev, Ali Chakar
THE POSSIBLE DAMAGES AND CASUALITIES RESULT FROM ILLEGAL ASSEMBLY OF PYROTECHNICAL EQUIPMENTS: ZEYTİNBURNU CASE STUDY
Pages 417 - 421
ArCivE_2017_52


57. Didem Karagözler
AN EXAMINATION ON GATED COMMUNITIES IN TURKEY'S TELEVISION ADVERTISING
Pages 422 - 426
ArCivE_2017_53


58. Дериа Йоздемир, Генчо Паничаров, Суат Кетен
ИЗСЛЕДВАНЕ ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТ В БОРБАТА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ЧРЕЗ АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
Стр. 427 - 435
ArCivE_2017_54


59. Ismail Hocaoglu, Derya Ozdemir, Mete Cece
BASIC RULES AND SECURITY CULTURE OF OCCUPATIONAL HEALTH SECURITY IN HOSPITALS
Pages 436 - 439
ArCivE_2017_55


60. Derya Özdemir, Mesut Demir, Ismail Hocaoglu, Osman Turgut, Gencho Panicharov, Aleksandar Kirov, Aneta Georgieva, Neli Trizlova, Ali Chakar
STUDY ON ASBESTOS DİSMANTLİNG AND PERSONAL PROTECTİVE EQUİPMENT USAGE İN CONSTRUCTİON
Pages 440 - 446
ArCivE_2017_56


61. Осман Тургут
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МРЕЖА ОТ БАЗОВИ GSM СТАНЦИИ
Стр. 447 - 455
ArCivE_2017_57


62. Селин Бенги
АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА В ЛОГИСТИЧНИЯ ТРАНСПОРТ НА ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
Стр. 456 - 465
ArCivE_2017_58


63. Селин Бенги, Татяна Стоянова
АНАЛИЗ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУД В ЛОГИСТИЧНИ СКЛАДОВЕ ЗА ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
Стр. 466 - 477
ArCivE_2017_59


Студентски доклади:


64. Ивайло Гаджемов
ПРОБЛЕМИ ПРИ ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Стр. 479 - 489
ArCivE_2017_60


65. Ивайло Гаджемов
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
Стр. 490 - 503
ArCivE_2017_61


66. Цвета Жекова, Десислава Иванова
СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ (BIM) KATO МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО
Стр. 504 - 513
ArCivE_2017_62


67. Цвета Жекова, Росен Каменов
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ВЛИЯНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ
Стр. 514 - 523
ArCivE_2017_63


68. Димитър Димитров
КЛАСОВЕ ВИСОКИ СГРАДИ
Стр. 524 - 537
ArCivE_2017_64


69. Димитър Димитров
ДИНАМИКА НА БРЕГА НА ХОТЕЛ „ДОЛФИН МАРИНА“ – ВАРНА
Стр. 538 - 541
ArCivE_2017_65


70. Стефан Василев
ПОДВОДНО ПОЛАГАНЕ НА PVC ГЕОКОМПОЗИТ ПО ВОДНИЯ ОТКОС НА ЯЗОВИР СТУДЕНА
Стр. 542 - 550
ArCivE_2017_66


71. Георги Василев, Дария Михалева
АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” В ГР. БУРГАС
Стр. 551 - 559
ArCivE_2017_67


72. Селин Бахар Бенги, доц. д-р Татяна Стоянова
АНАЛИЗ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУД В ЛОГИСТИЧНИ СКЛАДОВЕ ЗА ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
Стр. 560 - 568
ArCivE_2017_68