X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
Важни дати за X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021

X-та международна научна конференция по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2021 (ONLINE)

29 МАЙ 2021 г.
ГР. ВАРНА
Сборникът с доклади от конференцията от 29.05.2021г.
можете да изтеглите от ТУК.

Имате въпрос?

052/359-591 и 052/359-588

Кога започваме?

29 май 2021г.

Къде ще се проведе конференцията?

Online!
За конференцията:

Научни секции

Архитектура

 • Съвременни тенденции в развитието на архитектурните типологии
 • Актуални насоки в развитието на екологичната архитектура
 • Устойчиво развитие на средата и обществото
 • Дигитални технологии в архитектурата и дизайна
 • Опазване на културно-историческото наследство
 • Устойчиво строителство

Строителни конструкции и строителни технологии

 • Строителни конструкции. Фундиране и геотехника
 • Транспортно строителство и мостови конструкции
 • Сеизмично инженерство
 • Компютърно моделиране на строителни конструкции
 • Строителна механика и строителна динамика

Строителни материали и технологии

 • Материали и технологии в строителството. Наноматериали и нанотехнологии
 • Изпитване и изследване на строителни материали и конструкции

Техника на безопасността

 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Техника на безопасността на пътната инфраструктура – материали, технологии, съоръжения

Официални езици – български, руски и английски

За конференцията

Важни дати

Изпращане на заглавие и резюме на доклад – 25 април 2021 г.
Потвърждение за прието резюме – 30 април 2021 г.
Изпращане на пълния текст на доклада – 10 май 2021 г.
Получаване на забележки от рецензентите – 15 май 2021 г.
Отстраняване на забележките на рецензентите – 20 май 2021 г.
Такси за правоучастие на докладчици – 10 май 2021 г.

Заглавието на доклада, резюмето и ключовите думи трябва да бъдат на български и английски език. Изпращат се чрез попълване на

events.vfu.bg/arcive

За конференцията

Изисквания към докладите

▪ Максимален брой доклади – 1 (един) самостоятелен и 1 (един) в съавторство.
Допълнителни доклади се заплащат.

 • ▪ Пълният текст на доклада не трябва да превишава 10 страници;
 • ▪ Формат на страниците – А4;
 • ▪ Страниците не се номерират;
 • ▪ Файлът да бъде в .DOCX формат на Microsoft Word;
 • ▪ Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).
 • ▪ Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Всички доклади ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISSN 2535-0781 и ще бъдат със свободен достъп на сайта. Авторите на публикуваните научни статии запазват всички авторски права над своя научен труд.

Пълни изисквания към докладите

ИЗТЕГЛИ
За конференцията

Такси

Таксата за участие в конференцията е 80 лв. за български участници, а за български докторанти - 40 лв.
За всеки допълнителен доклад се заплаща такса от 30 лв за български участници.
Студенти не заплащат такса за участие.
Таксата за презентация на фирми е 150 лв.
Краен срок за заплащане на такса: 10 май 2021 г.

Таксите се заплащат по банков път по сметка:
"Общинска банка" АД
IBAN: BG 40 SOMB 9130 1016075801
Копие от нареждането за плащане изпратете на адрес: arcive@vfu.bg
Основание за плащане: „Име на първи автор“ Конференция ArCivE 2021

За конференцията

Етични правила

Всички автори следва да се запознаят и да изпълнят Етичните правила за публикуване на доклади в конференцията, които са достъпни на ТОЗИ адрес.

За конференцията

Рецензиране

Представените за публикуване доклади преминават през процедура на рецензиране от двама от членовете на научния комитет. При необходимост се привличат и други външни рецензенти – експерти в съответната област. Пълните правила за рецензиране са достъпни на ТУК.

Запишете се за участие

Регистрация

За конференцията

Научен комитет

член-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, България – председател
акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов, България
член-кор. проф. д.н. ланд. арх. Иван Илиев, България
проф. д.н. арх. Борислав Борисов, България
проф. д-р инж. Иван Марков, България
проф. д-р арх. Валери Иванов, България
проф. д-р арх. Асен Писарски, България
проф. д-р арх. Георги Георгиев, България
проф. д-р арх. Калин Тихолов, България
проф. д-р арх. Иван Данов, България
проф. д-р арх. Александър Слаев, България
проф. д-р инж. Стефан Терзиев, България
проф. д-р инж. Тотю Даалов, България
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, България
проф. д-р инж. Константин Казаков, България
проф. д-р инж. Петър Сотиров, България
доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, България
доц. д-р инж. Дария Михалева, България
доц. д-р инж. Иван Павлов, България
доц. д-р арх. Цвета Жекова, България
акад. д.арх.н. арх. Георгий Есаулов, Русия
проф. арх. Ян Геел, Дания
проф. Уил О’Браийън, САЩ
проф. д.т.н. Николай Ватин, Русия
проф. Астериос Льолиус, Гърция

Организационен комитет

доц. д-р инж. Иван Павлов – председател
доц. д-р Татяна Стоянова
доц. д-р инж. Генчо Паничаров
доц. д-р арх. Жечка Илиева
доц. д-р арх. Пламен Петров
гл. ас. д-р инж. Николай Кузманов
гл. ас. д-р инж. Али Чакър
ас. инж. Илиян Костадинов
ас. инж. Димитър Георгиев
инж. Тихомира Кордон
инж. Десислава Дерибеева – секретар АФ
Радостина Стефанова – секретар катедра „ССС“

Адрес за кореспонденция

Архитектурен факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
к.к. Чайка, ул. „Янко Славчев“ №84
9007, гр. Варна
доц. д-р инж. Иван Павлов
Телефон: 052/359-588 и 052/359-591
E-mail: arcive@vfu.bg

Официални партньори
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021Mедийни партньори
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021
X-та международна научна конференция по АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2021