|

П  О  К  А  Н  А

за

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тема

"СТОПАНСКИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В

ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ" 

 

7-8 ЮНИ 2024 г. 

П  О  К  А  Н  А

за

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

 

„СТОПАНСКИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В

ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ“

 

7-8 ЮНИ 2024 г.

Под патронажа на председателя на Настоятелството на

ВСУ „Черноризец Храбър“ – проф. д.ик.н. Анна Недялкова

 

Регистрация

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. д-р Антон Грозданов – Декан на факултет “ССКН”

Членове:

Доц. д-р Ива Монева

Доц. д-р Красимир Иванов

Гл.ас. д-р Миглена Пенчева

Ас. Антонина Иванова

Организационни секретари:

Гл.ас. д-р Севги Осман

Павлета Кръстева

 

ПРОГРАМЕН/ НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. д-р Емил Панушев

Членове:

Проф. д-р Снежанка Овчарова

Проф. д-р Велислава Николаева

Проф. д.ф.н. Владимир Герджиков

Доц. д-р Виржиния Иванова

Доц. д-р Мария Петрова

Научни секретари:

Доц. д-р Павлина Ямукова

Доц. д-р Иво Стамболийски

Доц. д-р Наталия Силичева

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Управленски трансформации в условията на несигурност
 2. Икономическата сигурност в глобалната несигурност
 3. Дигитални трансформации и изкуствен интелект

 

Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство са два. Регламентът за представяне на докладите е до 10 минути. Докладите могат да се представят и онлайн.

Работни езици: български, английски, руски.

Регистрационна форма:                                                               

https://bit.ly/4b9avdb

Заявки за участие се приемат до 22.04.2024 г. 

qrcode    

Изисквания:

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

До 22.04.2024 г. – Изпращане на заявките и анотациите на докладите;

До 17.05.2024 г. – Изпращане на текста на доклада;

До 21.05.2024 г. – Рецензиране и изпращане на отговор от рецензента;

До 29.05.2024 г. – Превод на таксата за участие в посочената банкова сметка;

До 05.06.2024 г. – Окончателно предаване на докладите след отстраняване на забележките.

 

Таксата за участие е:

– 120 лв. – за български участници

– 120 евро за чуждестранни участници

– 60 лв. за български докторанти

– 60 евро за чуждестранни докторанти

– за втори доклад – 50 % от таксата

 

Таксата трябва да се преведе до 29.05.2024 г. в „ЦКБ“ АД на банкова сметка:

ВСУ „Ч. Храбър“    BIC: CECBBGSF

IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева (BGN);

IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (EUR)

В основание за плащане да се запише:Конференция ССКН 2024

името и фамилията на първия автор на доклада, за който е преведена сумата.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Пълен текст на докладите – до 10 стр., вкл. фигури и таблици. Изискванията за оформяне при предаване на докладите:

 • Размер на белите полета на страницата в сантиметри: 2.5 см за всички страни на листа.
 • Font – Times New Roman 12 ppt; Spacing: Before – 0; After – 0; Line spacing -1.5
 • Страниците не трябва да се номерират и не трябва да имат бележки под линия.
 • Докладите трябва да бъдат написани в .doc или .docx формат (MS Office Word 97-2003 или по-висока).
 • Файлът с доклада трябва да носи името на своя автор (Пример: име фамилия.doc).

 

СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА:

TITLE IN ENGLISH: not exceeding 100 characters, Times New Roman 12 ppt

Аuthor/Authors, (Full name of organization not abbreviation.)

Abstract in English: 60 – 80 words.Keywords in English: 5-7

ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: не повече от 100 символа, Times New Roman 12 ppt

Име и фамилия на автора(ите): Институция на автора: (Пълно име на организацията, а не абревиатура.) Резюме 60 – 80 думи, Ключови думи: 5-7

 

 • Въведение: посочват се целите на изследването и актуалността на научния проблем; да съдържа преглед на състоянието на проблема и обзор на литературата; да задава теоретичната рамка на изследването, да извежда изследователските въпроси и хипотези.
 • Основна част: параграфи и подпараграфи, таблици, фигури, формули с позовавания, източници на данните.
 • Таблици, вмъкнати в текста да са редактируеми (таблиците трябва да са форматирани като текст, а не като картинка) и да бъдат цитирани в текста. Таблиците трябва да са номерирани в арабски цифри. Думата „Таблица” и номера трябва да са дясно подравнени. Името на таблицата е над тях и е центрирано.
 • Фигури, вмъкнати в текста да са редактируеми (фигурите трябва да са форматирани като текст, а не като картинка) и да бъдат цитирани в текста. Фигурите трябва да са номерирани в арабски цифри, отделно от таблиците. Наименованието на фигурите е под тях и е центрирано.
 • Заключение: Да съдържа обобщения и изводи от направените проучвания, доказани, отхвърлени тези и др.
 • Литература: Всички източници, посочени в списъка с цитираната литература, трябва да са цитирани в текста. Цитирането в текста (и описанието на използваните източници) се извършва по Harvard System of short references.
Към лентата с инструменти