|
ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 2024

Научна конференция "ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

 
28-29 ЮНИ 2024 Г.
 

Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ организира своята традиционна Лятна научна сесия, в рамките на която се провеждат научни форуми с международно участие по актуални теми в областта на правото и сигурността. Научните резултати, споделени през годините, дават възможност за поддържане интензивни научните комуникации и сътрудничество между преподаватели, докторанти и студенти на ВСУ и на други висши училища и научни организации у нас и в чужбина.

Регистрация

Такса за правоучастие в конференцията – включва организационни разходи, кафе-паузи  и публикуване на докладите в сборник:

За участници – български граждани и граждани на ЕС и ЕИП:

– 120 лв. такса – участие

– 60 лв. за студенти и докторанти

– 40 лв. доплащане за всеки следващ доклад.

За участници – чуждестранни граждани извън ЕС и ЕИП:

– 120 евро такса – участие

– 60 евро за студенти и докторанти

– 40 евро доплащане за всеки следващ доклад.

Таксите следва да бъдат преведени до 30 май 2024 г. включително, по банкова сметка на:

ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро;

Основание: такса научна конференция Право ЛНС ЮФ – 2024.

 

Заявки за участие в конференцията се приемат до 25 май 2024 г. Докладите се приемат за публикуване не по-късно от 5 юни 2024 г. на e-mail: law.conference@vfu.bg

 

Работни езици: български, английски и руски език.

 

Технически изисквания към докладите:

  • Приемат се за публикуване в сборник материали в обем от 3 до 7 стандартни машинописни страници, формат А4 – 210х297; поле (горе – долу, ляво – дясно 2 см); шрифт Times New Roman; размер 12 pt; междуредие – 1,5; подравняване – justified; първи ред на параграф – 1 см.
  • Абревиатури (извън общоприетите) не се допускат.
  • Докладите следва да са придружени от заглавие, резюме и ключови думи на български и английски език.

 

Телефон за контакти: 052/ 359-562.

  

ONLINE ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Към лентата с инструменти