|

ХХ ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “ПРАВНИ НАУКИ

Организира научна конференция с международно участие на тема:
“ПРАВО И ОБЩЕСТВО

25 27 ЮНИ 2021

30vfu30

 

ХХ ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ отбелязва ХХХ-годишнината от създаването на университета с провеждане на юбилеен научен форум. В рамките на мероприятието традиционно се организират: конференции, майсторски класове, научни дискусии и кръгли маси по актуални теми в областта на правото, сигурността и психологията. Две десетилетия, проведените научни форуми с международно участие допринесоха за поддържане интензивността на научните комуникации, научното сътрудничество и обмен, за стимулиране на научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ и нашите гости.

 

КАТЕДРА “ПРАВНИ НАУКИ

Организира научна конференция с международно участие на тема:

 

 “ПРАВО И ОБЩЕСТВО

25 27 ЮНИ 2021

 

Регистрация

Такса за правоучастие в конференцията, в която се включват организационни разходи и кафе-паузите, както и публикуване на докладите на български език:

120 лв. за участници – български граждани

60 лв. за студенти и докторанти – български граждани

120 евро за участници – чуждестранни граждани

60 евро за чуждестранни студенти и докторанти

За всеки следващ доклад се доплащат по 45 лв.

За публикуване в сборника на английски език се заплащат допълнително по 30 евро за всеки доклад.

Всички доклади, представени на български език, ще бъдат публикувани в Сборник доклади от ЛЯТНАТА НАУЧНА СЕСИЯ НА ВСУ- 2021.

Таксите следва да бъдат преведени до 10.05.2021 г. включително, по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна при ТБ „Общинска банка” АД: IBAN: BG 40SOMB91301016075801 в лева; IBAN: BG22SOMB91301416075801 в евро; BIC: SOMBBGSF

Разходите за участие в конференцията са за сметка на участника или на изпращащата институция.

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ONLINEЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания за техническото оформление на докладите:

Технически изисквания към докладите: Приемат се материали в обем от 3 до 7 стандартни машинописни страници, формат А4 – 210х297; поле (горе – долу, ляво – дясно 2 см); шрифт Times New Roman; размер 12 pt; междуредие – 1,5; подравняване – justified; първи ред на параграф – 1 см; абревиатури (извън общоприетите) не се допускат. Докладите на български език, за публикуване в сборника на ВСУ следва да са придружени от резюме, заглавие и ключови думи на български и английски език.

Регламентът за изнасяне на доклада е до 15 минути.

Работни езици – български, английски, руски.

Докладите на български език изпращайте за публикуване в сборника на ВСУ в срок до 10.05.2021 г. На e-mail: vfulaw.lns@gmail.com с  тема: “Доклад ЛНС – 2021”

Към лентата с инструменти