|

ХХ ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА “СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Организира научна конференция с международно участие на тема:
ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ

25 27 ЮНИ 2021

30vfu30

 

ХХ ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ отбелязва ХХХ-годишнината от създаването на университета с провеждане на юбилеен научен форум. В рамките на мероприятието традиционно се организират: конференции, майсторски класове, научни дискусии и кръгли маси по актуални теми в областта на правото, сигурността и психологията. Две десетилетия, проведените научни форуми с международно участие допринесоха за поддържане интензивността на научните комуникации, научното сътрудничество и обмен, за стимулиране на научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ и нашите гости.

 

КАТЕДРА “СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Организира научна конференция с международно участие на тема:

 

 “ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ

25 27 ЮНИ 2021

Тематичните направления:

 • Политики за сигурност в условия на кризи
 • Гражданско общество, права, отговорности и сигурност
 • Киберсигурност–споделена отговорност
 • Корпоративна сигурност – лидерство и устойчивост за бизнеса
 • Културна идентичност и сигурност

Регистрация

Таксата за правоучастие е в размер на 120 лв., която покрива организационните разходи, кафе-паузите и издаването на един доклад, като за всеки следващ доклад се доплащат още 45 лв. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 120 евро. За студенти и докторанти български граждани – 60 лв., за чуждестранни студенти и докторанти – 60 евро. Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.

Заявките за участие се приемат на адрес: sigurnost@vfu.bg, в срок до 20.04.2021 г.

Работни езици: български, руски и английски език.

Важни срокове:

 • изпращане на заявките – 20.04.2021 г.;
 • предаване на окончателния текст на доклада – 05.2021г.;
 • потвърждение на заявките – 15.05.2021 г.;
 • банков превод на таксата за правоучастие – до 30.05.2021 г.;
 • програмата за провеждане на конференцията се получава по време на регистрацията.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:
ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG 40SOMB91301016075801 – в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро
ВСУ „Черноризец Храбър”
Основание: такса ЛНС- ПНС-КСБ -2021

За контакти: проф. д.н. Стефан Симеонов, доц. д-р Станислава Минева; ел. адрес: sigurnost@vfu.bg

Телефон за справки: 052 359 561

Материали, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат включени за отпечатване в сборника към конференцията!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ONLINE ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания за техническото оформление на докладите:

Материали, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат включени за отпечатване в сборника към конференцията!

 

Изисквания за техническото оформление на докладите:

 1. Заглавие без абревиатури:

 

Заглавие (Times New Roman – TNR Cyr 14 pt bold, center)

Title (Times New Roman – TNR 14 pt bold, center)

 

 1. През 1 празен ред име и фамилия на авторите:

 

Първи А. Автор1, Втори Б. Автор2, Трети В. Автор3, … (TNR  Cyr 12 pt Bold, center)

First A. Author1, Second B. Author2, Third C. Author3, … (TNR  12 pt Bold, center)

 

 1. Резюме / Abstract – до 150 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

Summary: Limit length to 8 lines or less of text

 1. Ключови думи / keywords –о 5 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

 

 1. Формат: Препоръчва се страниците да са форматирани на стандарт A4 (297×210 mm2) с отстояния (margins) от 25мм от всяка страна, както и използването на текстов редактор MS Word версия 2003 или по-висока. Междуредие: single, шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt

 

 1. Таблици: Номерирани и озаглавени с шрифт Times New Roman, 12 pt,

 

 1. Фигури: Графиките и фигурите да бъдат създадени като Object (Insert – Object), да са номерирани и да не излизат извън рамките на текстовото поле.

 

 1. Научен апарат: цитиране на литературните източници в текста (в скоби – фамилия на автора, година, страница). В списъка на литературата в края, източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена, година в скоби, заглавие, място, издателство.
 2. В края на материала, след литературата в дясно се изписват: 3-те имена на автора/ите, научна степен и звание, организация, град, държава, електронен адрес (на български и английски език).

 

 1. име, научна степен и звание, име на организацията, Град, Държава, E-mail: (TNR 10 pt)

Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)

Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)

Към лентата с инструменти