НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРОМЕНИ В СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ"

24 – 25 юни 2016 г.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, НА ТЕМА:

“ПРОМЕНИ В СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ”

24 – 25 юни 2016 г.

Юридическият факултет на ВСУ «Ч. Храбър», традиционно провежда конференция, в рамките на Лятната научна сесия на Факултета. С организирането и провеждането на Научната конференция с международно участие, се допринася за поддържане интензивността на научните комуникации, стимулират се научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ и другите участници. Темите на докладите и научните съобщения могат да бъдат насочени в следните научни направления:

 • Промените в средата за сигурност през ХХІ век и тяхното отражение в законодателството
 • Европейският съюз и сигурността на неговите граници в контекста на глобалния тероризъм, миграция и вътрешно-политическа криза
 • Съвременни технологии при защита на обекти от критичната инфраструктура

 

Заявките за участие се приемат на адрес: lns_ksb_2016@vfu.bg, в срок до 30.05.2016 г.

Заявките да съдържат:

 • на български и английски език: имена на участника; научна степен и звание; институция, към която принадлежи, електронен адрес, заглавие на доклада, резюме и ключови думи.

Такса правоучастие: за български участници – 90 лева, за чуждестранни участници – 90 евро, за външни докторанти и студенти – 45 лв.

Работни езици: български и английски.

Важни срокове:

 • за изпращане на заявката – 30.05.2016 г.;
 • за уведомление дали заявката се приема или отхвърля – 10.06.2016 г.;
 • за предаване на окончателния текст на доклада – 25. 06.2016 г.;
 • програмата за провеждане на конференцията се получава по време на регистрацията.

За контакти: доц. д-р Анелия Ненова,

Телефон за справки: 052 359 558, 052 359 561

Изисквания за оформление на приетите доклади:

 1. Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат на MS Word:
 2. Максималният обем е десет стандартни страници, като в него се включват заглавието, основния текст, резюмето на български и английски език, бележките и цитираната литература.
 3. Пълна информация за конференцията може да се намери на сайта на ВСУ «Ч. Храбър» : http://www.vfu.bg/.

Регистрация

Такса за правоучастие90 лв., която покрива разходите за официалната вечеря, кафе-паузите и отпечатването на един доклад. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро.
Заплащането е само по банков път, по сметка в:

„Алианц Банк България” АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424 – лева
IBAN: BG64 BUIN 7006 1425036413 – евро
ВСУ „Черноризец Храбър”

Основание: такса Научна конференция „Промени в средата за сигурност” – 2016

 • За издаване на фактури трябва да се попълни раздел „Данни за фактурата” в бланка „Заявка за участие”, която може да бъде попълнена он-лайн в сайта на ВСУ http://vfu.bg/aktualno/lyatna_sesiya_sb/. Фактури се получават на място в деня на откриване на научната конференция.

Организаторите предвиждат докладите да бъдат публикувани в сборник „Промени в средата за сигурност” – 2016

Участието в дискусията трябва да се потвърди  на     Email: lns_ksb_2016@vfu.bg, или на тел. 052/359561, 052/359558 или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 9007 ВАРНА, кк Чайка.

 • Работни езици – български и английски език.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 24.06.2016 г. от 9,00 до 10,00 ч. във фоайето на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Юридически факултет Варненски свободен университет
ул. „Янко Славчев“ 9007 Варна
052/359561, 052/359558lns_ksb_2015@vfu.bg
Към лентата с инструменти