|

ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 2022

КАТЕДРА “СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ


 
ТЕМА:

ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО

01 03 ЮЛИ 2022 г.

ЛЯТНА НАУЧНА СЕСИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 2022

КАТЕДРА “СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

 ТЕМА:

ГРАЖДАНСКА СИГУРНОСТ ЗА ОБЩЕСТВОТО

01 03 ЮЛИ 2022 г.

 

Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ организира за поредна година Лятна научна сесия. В рамките на мероприятието традиционно се провеждат разнообразни научни форуми с международно участие: конференции, майсторски класове, научни дискусии и кръгли маси по актуални теми в областта на правото, сигурността и психологията. Научните резултати, споделени през годините, са важен фактор за поддържане интензивността на научните комуникации, за усъвършенстване на научното сътрудничество и обмен, за обогатяване на научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ, и нашите гости.

Тематичните направления за научната конференция с международно участие „Гражданска сигурност за обществото“ на Катедра „Сигурност и безопасност“ за 2022 година са:

– Национална, обществена и гражданска сигурност; 

– Защита на населението и устойчива инфраструктура; 

– Киберсигурност;

– Иновации в областта на сигурността.

Регистрация

Таксата за правоучастие е в размер на 120 лв., която покрива организационните разходи, кафе-паузите и издаването на един доклад, като за всеки следващ доклад се доплащат по 40 лв. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 120 евро, за всеки следващ доклад 40 евро. За докторанти – 60 лв., за чуждестранни докторанти – 60 евро. Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.

Заявките за участие се приемат на адрес: sigurnost@vfu.bg, в срок до 10. 04.2022 г.

Работни езици: български, руски и английски език.

Важни срокове:

 • изпращане на заявките – до 10.04.2022 г.;
 • потвърждение на заявките – до 15.04.2022 г.;
 • предаване на окончателния текст на доклада – до 30.04.2022г.;
 • банков превод на таксата за правоучастие – до 30.05.2022 г.;
 • програмата за провеждане на конференцията и сборник, с предадените в посочения срок доклади, се получава по време на регистрацията.

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева;
IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро;

ВСУ „Черноризец Храбър”
Основание: такса ЛНС- ПНС-КСБ -2022

За контакти: проф. д.н. Стефан Симеонов, доц. д-р Станислава Минева, доц. д-р Анелия Ненова ел. адреси: sigurnost@vfu.bg, stefan.simeonov@vfu.bg, stanislava.mineva@vfu.bg, anelia.nenova@vfu.bg

Телефон за справки: 052 359 561

Материали, които не отговарят на изискванията, няма да бъдат включени за отпечатване в сборника към конференцията!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания за техническото оформление на докладите:

Изисквания за техническото оформление на докладите:

 1. Заглавие без абревиатури:

Заглавие (Times New Roman – TNR Cyr 14 pt bold, center)

Title (Times New Roman – TNR 14 pt bold, center)

 1. През 1 празен ред име и фамилия на авторите:

Първи А. Автор1, Втори Б. Автор2, Трети В. Автор3, … (TNR  Cyr 12 pt Bold, center)

First A. Author1, Second B. Author2, Third C. Author3, … (TNR  12 pt Bold, center)

 1. Резюме / Abstract – до 150 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

Summary: Limit length to 8 lines or less of text

 1. Ключови думи / keywords –до 5 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

 

 1. Формат: Препоръчва се страниците да са форматирани на стандарт A4 (297×210 mm2) с отстояния (margins) от 25мм от всяка страна, както и използването на текстов редактор MS Word версия 2003 или по-висока. Междуредие: single, шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt

 

 1. Таблици: Номерирани и озаглавени с шрифт Times New Roman, 12 pt,

 

 1. Фигури: Графиките и фигурите да бъдат създадени като Object (Insert – Object), да са номерирани и да не излизат извън рамките на текстовото поле.

 

 1. Научен апарат: цитиране на литературните източници в текста (в скоби – фамилия на автора, година, страница). В списъка на литературата в края, източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена, година в скоби, заглавие, място, издателство.

 

 1. В края на материала, след литературата в дясно се изписват: 3-те имена на автора/ите, научна степен и звание, организация, град, държава, електронен адрес (на български и английски език).

име, научна степен и звание, име на организацията, Град, Държава, E-mail: (TNR 10 pt)

Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)

Към лентата с инструменти