|
IX-та международна научна конференция
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2019
Сборникът с пълните текстове на докладите можете да изтеглите от тук.
31 май – 2 юни 2019 г.
English version
Russian version

АРХИТЕКТУРНИЯТ ФАКУЛТЕТ

НА

ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Ви кани на

IX-та международна научна конференция по

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО

ArCivE 2019

 

31 МАЙ – 2 ЮНИ 2019 г.

 ГР. ВАРНА

 

ПОД ПАТРОНАЖА

НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ

Научни секции

Архитектура

 • Съвременни тенденции в развитието на архитектурните типологии
 • Актуални насоки в развитието на екологичната архитектура
 • Устойчиво развитие на средата и обществото
 • Дигитални технологии в архитектурата и дизайна
 • Опазване на културно-историческото наследство

Строителни конструкции и строителни технологии

 • Строителни конструкции. Фундиране и геотехника.
 • Транспортно строителство и мостови конструкции
 • Сеизмично инженерство
 • Компютърно моделиране на строителни конструкции
 • Устойчиво строителство. Процеси на оценка – BREEAM, LEED и др.

Строителни материали и технологии

 • Материали и технологии в строителството. Наноматериали и нанотехнологии.
 • Изпитване и изследване на строителни материали и конструкции

Техника на безопасността

 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
 • Техника на безопасността на пътната инфраструктура – материали, технологии, съоръжения

Уъркшопове

 • Работилница по макетиране
 • Работилница по параметричен дизайн
 • Демонстрация на материали за реставрация
 • Съвременни материали в строителството и дизайна

 

Официални езици – български, руски и английски

 

Технически изисквания

 

 

Важни дати

Изпращане на заглавие и резюме на доклад – 31 март 2019 г.

Потвърждение за прието резюме – 10 април 2019 г.

Изпращане на пълния текст на доклада – 30 април  2019 г.

Такси за правоучастие на докладчици – 30 април 2019 г.

Регистрация за участие в уъркшоп – 13-20 май 2019 г.

Такса за участие в уъркшоп – 20 май 2019 г.

 

Заглавието на доклада, резюмето (не повече от 150 думи) и ключовите думи трябва да бъдат на български и английски език. Изпращат се чрез попълване на регистрационната форма, която е поместена на адрес: http://events.vfu.bg/conf-af-2019  или на e-mail:

jetchka.ilieva@gmail.com – за Архитектура; 

i.kostadinov.vfu@gmail.com – за ССС и ПБЗН

g.d.todorova@gmail.com – за ССС и ПБЗН

Научен комитет

член-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев, България – председател

акад. д.т.н. инж. Ячко Иванов, България
член-кор. проф. д.н. ланд. арх. Иван Илиев, България
проф. д.н. арх. Борислав Борисов, България
проф. д-р инж. Иван Марков, България
проф. д-р арх. Валери Иванов, България
проф. д-р арх. Асен Писарски, България
проф. д-р арх. Георги Георгиев, България
проф. д-р арх. Калин Тихолов, България
проф. д-р арх. Иван Данов, България

проф. д-р арх. Александър Слаев, България
д-р арх. Цвета Жекова, България
д-р арх. Радост Райновска, България
проф. д-р инж. Стефан Терзиев, България
проф. д-р инж. Тотю Даалов, България
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, България
проф. д-р инж. Константин Казаков, България
проф. д-р инж. Петър Сотиров, България
доц. д-р инж. Тинко Бобев, България
доц. д-р инж. Милена Кичекова, България

доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, България
доц. д-р инж. Дария Михалева, България
доц. д-р инж. Иван Павлов, България
акад. д.арх.н. арх. Георгий Есаулов, Русия
проф. арх. Ян Геел, Дания
проф. Уил О’Браийън, САЩ
проф. д.т.н. Николай Ватин, Русия
проф. д-р арх. Масуд Исмайлу, Италия
проф. д-р арх. Микела Де Поли, Италия
проф. Астериос Льолиус, Гърция

Изисквания към докладите

 • Максимален брой доклади – 1 (един) самостоятелен и 1 (един) в съавторство.

  Допълнителни доклади се заплащат.

 • Пълният текст на доклада не трябва да превишава 10 страници;
 • Формат на страниците – А4;
 • Страниците не се номерират;
 • Файлът да бъде в .DOC формат на Microsoft Word 2003/2007;
 • Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).
 • Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада на адрес: http://events.vfu.bg/conf-af-2019

 

Всички резюмета на приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник, а пълнотекстовите доклади – на диск в електронен вариант. Всички доклади ще бъдат публикувани със свободен достъп на сайта на конференцията: http://events.vfu.bg/conf-af-2019. Авторите на публикуваните научни статии запазват всички авторски права над своя научен труд.

Такси

Таксата за участие в конференцията е 90 лв. за български участници, а за  български докторанти – 30 лв. Таксата включва  сборник с резюмета и диск с докладите, кафе-паузи и официален коктейл.

За всеки допълнителен доклад се заплаща такса от 30 лв за български участници.

Таксата за щанд и презентация на фирми е 300 лв. за български участници.

Таксата за щанд или за презентация на фирми е 150 лв. за български участници.

Придружаващите лица заплащат такса от 60лв. за български граждани, която включва кафе-паузи и официален коктейл.

Таксата за участие в един уъркшоп е 60 лв. Таксата включва материали, кафе-пауза и сертификат. Студенти на ВСУ не заплащат такса участие.

 

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

„Общинска банка“ АД

IBAN: BG 40 SOMB 9130 1016075801

Копие от нареждането за плащане изпратете на адрес: jetchka.ilieva@gmail.com; arcive2019@gmail.com

 

Таксите, платени след 30 април 2019 г. (за участие в конференция)

и след 20 май 2019 г. (за участие в уъркшоп) или при регистрация на място,

се увеличават с 10%.

Архитектурен факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна
052/359-589 и 052/359-579

E-mail:

jetchka.ilieva@gmail.com  – за Архитектура; 

i.kostadinov.vfu@gmail.com – за ССС и ПБЗН

g.d.todorova@gmail.com – за ССС и ПБЗН

arcive2019@gmail.com

http://events.vfu.bg/conf-af-2019

Организационен комитет

д-р инж. Али Чакър
инж. Тихомира Кордон
инж. Илиян Костадинов
Антоанета Кънчева – секретар „АУ“
Радостина Стефанова – секретар „ССС“
инж. Десислава Дерибеева – секретар АФ

арх. Христо Топчиев
арх. Боряна Ножарова
арх. Петър Стефанов
доц. д-р инж. Генчо Паничаров
доц. д-р инж. Анета Георгиева
д-р инж. Николай Кузманов

д-р арх. Жечка Илиева – председател
доц. д-р Галина Тодорова – координатор за ССС
д-р арх. Пламен Петров
д-р арх. Доника Кирова
ас. арх. Десислава Христова
ас. арх. Петър Николов

Към лентата с инструменти