Научна конференция „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна“

Научна конференция 
„Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна“

Кръгла маса на тема „Седемдесет години от обявяването на България за Република“


24 – 26 юни 2016 г.

в гр. Варна

ВАЖНИ ДАТИ

 • Подаване на заявки, превеждане на таксата и представяне на резюметата на докладите – до 17 юни 2016 г.
 • Изпращане на доклади – до 31.08.2016 г.

 

Организаторите предвиждат докладите да бъдат публикувани в сборник „Развитие на правото в контекста на хуманитарната криза в Близкия Изток и Украйна” – 2016 г.
Участието в дискусията трябва да се потвърди  на e-mail: vfulaw.lns@gmail.com, или на тел.:052/359 562, 052/359 555 или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Юридически факултет, п.к. 9007, гр. Варна, к.к. „Чайка“.

 • Работни езици – български, английски и руски език.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 24.06.2016 г. от 9:00 до 10:00 ч. във фоайето на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП

Председател: проф. д-р Петър Христов 
Научен секретар:  доц. д-р Антон Грозданов
Членове:  доц. д-р Емилия Сидерова

д-р Галина Ковачева

д-р Йорданка Тонева
ас. Мария Петрова
ас. Димитър Димитров
ас. Галина Николова
ас. Беатрис Йорданова

ас. Рая Христова

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Текстовете за докладите трябва да бъдат представени за издаване на електронен и хартиен носител. Задължително е представянето на заглавие, резюме и ключови думи на български и английски език.

 

Максималният обем на докладите е 10 страници, вкл. илюстративния материал.

Технически параметри на формата на докладите:

 • Да бъдат написани с текстов редактор MS Word.
 • Стандарт A4 (297×210 mm2) с отстояния (margins) от 25 мм от всяка страна.
 • Шрифт: Times New Roman Cyr, 10 pt
 • Междуредие: single
 • Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center.
 • Отдолу центрирано: научна степен (звание) собствено име, бащино име, фамилия на автора, организация, град, държава, e-mail.
 • Графиките и фигурите в докладите да бъдат създадени като Object (Insert – Object) и да не излизат извън рамките на текстовото поле.

 

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране,но си запазват правото да не публикуват докладите,които са извън основната тема и не отговарят на посочените изисквания!

 

Участието в дискусията трябва да се потвърди  на e-mail: vfulaw.lns@gmail.com, или на тел. 052/359 562, 052/359 555 или на адрес: Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Юридически факултет, п.к. 9007, гр. Варна, к.к. „Чайка“.

 • Работни езици – български, английски и руски език.

Регистрацията на участниците ще се извърши на 24.06.2016 г. от 9:00 до 10:00 ч. във фоайето на Учебно-спортния комплекс на ВСУ „Черноризец Храбър”.

РЕГИСТРАЦИЯ

Такса за правоучастие – 90 лв., която покрива разходите за официалната вечеря, кафе-паузите и отпечатването на един доклад. Участието на докторанти и студенти с доклади не се заплаща. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро.
Заплащането е само по банков път, по сметка в:

„Алианц Банк България” АД
BIC: BUINBGSF 
IBAN: BG76 BUIN 7006 1025036424 – лева
IBAN: BG64 BUIN 7006 1425036413 – евро
ВСУ „Черноризец Храбър”

Основание: такса за Научна конференция

Онлайн регистрация 

Юридически факултет Варненски свободен университет
ул. „Янко Славчев“ 9007 Варна
vfulaw.lns@gmail.com
Към лентата с инструменти