|

Международна научна конференция – „ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“

Международна
научна конференция

"ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН"


21 – 23 юни 2019 г.

в гр. Варна

Условия за участие

Такса за правоучастие в конференцията, в която се включват организационни разходи и кафе-паузите, както и публикуване на докладите на български език:

– 90 лв. за участници – български граждани
– 45 лв. за студенти и докторанти – български граждани
– 90 евро за участници – чуждестранни граждани
– 45 евро за чуждестранни студенти и докторанти
– За всеки следващ доклад се доплащат по 45 лв.
– За публикуване в сборника на английски език се
заплащат допълнително по 30 евро за всеки доклад.
– Всички доклади, представени на български език, ще
бъдат публикувани в Сборник доклади от ЛЯТНАТА
НАУЧНА СЕСИЯ НА ВСУ- 2019.

Таксите следва да бъдат преведени до 30.04.2019 г. включително, по банкова сметка на ВСУ „Черноризец Храбър” – гр. Варна при ТБ „Общинска банка” АД:
IBAN: BG 40SOMB91301016075801 в лева;
IBAN: BG22SOMB91301416075801 в евро;
BIC: SOMBBGSF

Разходите за участие в конференцията са за сметка на участника или на изпращащата институция.

Заявки за участие в конференцията и докладите на английски език, придружени с резюме на български и английски език се приемат не по-късно от 30 април 2019 г. на долупосочените електронни адреси и ще бъдат публикувани към датата на провеждане на конференцията.
Тема на мейла “Доклад ЛНС – 2019 – EN”. В писмото приложете и данни за извършеното плащане.

Заявки за резервации за нощувки в Хотелския корпус на ВСУ „Черноризец Храбър” се правят не по-късно от 10 юни 2019 г. на телефон 052/359 562.

Място на провеждане: ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна, к.к. „Чайка“

• Технически изисквания към докладите: Приемат се материали в обем от 3 до 7 стандартни машинописни страници, формат А4 – 210х297; поле (горе – долу, ляво – дясно 2 см); шрифт Times New Roman; размер 12 pt; междуредие – 1,5; подравняване – justified; първи ред на параграф – 1 см; абревиатури (извън общоприетите) не се допускат. Докладите на български език, за публикуване в сборника на ВСУ следва да са придружени от резюме и заглавие на английски език, както и посочване на ключови думи.

Технически изисквания 

Регламентът за изнасяне на доклада е до 15 минути.

Работни езици – български, английски, руски.

Докладите на български език изпращайте за публикуване в сборника на ВСУ в срок до 31.07.2019 г. на e-mail: vfulaw.lns@gmail.com с тема: “Доклад ЛНС – 2019”

 

РЕГИСТРАЦИЯ

:)