Международна академия "Знание и иновации"
|

Студентска научна сесия „Младеж, наука, съвременност”

Студентска научна сесия
„Младеж, наука, съвременност”

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВИ КАНЯТ

да вземете участие в Студентска научна сесия „Младеж, наука, съвременност”,

който ще се проведе на 02.12.2016г. в сградата на ВСУ

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:                                       

 • Психология
 • Сигурност и безопасност
 • Право

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Максималният обем на разработените доклади  да е до 7 страници, презентациите в рамките на 10-15 мин. 

 

 

СРОК:

За подаване заявка за участие с тема и резюме:  20.10-20.11.2016г.

Отговор за одобрение/отхвърляне: 25.11.2016г.

Предаване на готовите разработки до  29.11.2016 на имейл: seminar2016@abv.bg

 

Разработките на участниците ще бъдат публикувани на електронен носител и ще получат сертификат, с който ще могат да участват в проект „Студентски стипендии – фаза 1” !                                                                                            

Организационен комитет:

Доц. д-р Ваня Христова, доц. д-р Анелия Ненова,

Ас. Мария П. Петрова

Секретар: Александър Иванов

Членове: Виктория Тодорова, Георги Димитров

 

Научен комитет:

Доц. д-р Мария Петрова

Доц. д-р Огнян Къчев

Доц. д-р Емилия Сидерова                                                                                                                                  

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Максималният обем на разработените доклади да е 7 страници, включително илюстративния материал.

Презентациите  да са в рамките на 10-15 мин.

Технически параметри на формата на докладите:

 • Да бъдат написани на текстов редактор MS Word.
 • Размер на белите полета на страницата в см: 2,5 от всяка страна.
 • Шрифт: Times New Roman Cyr, 12 pt.
 • Междуредие: single
 • Тема: Times New Roman Cyr, 14 pt, bold, center
 • Автор: собствено, бащино и фамилно име, специалност и висше училище, Times New Roman Cyr, 12 pt., италик, center.
 • Използване на система за библиографско описание на използваната литература в текста.
 • Съставяне на списък с използвана литература

 

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват правото да не публикуват докладите презентациите, които са извън темата и не отговарят на посочените изисквания и научните стандарти.

Към лентата с инструменти