Международна академия "Знание и иновации"
|


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ПР
АВОТО НА СИГУРНОСТ”

23-24 юни 2017
 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, НА ТЕМА:

“ПРАВОТО НА СИГУРНОСТ”

23 – 24 юни 2017 г.

 

Юридическият факултет на ВСУ „Ч. Храбър“, ежегодно провежда Лятна научна сесия, в рамките на която се организират разнообразни научни форуми: конференции, научни дискусии и кръгли маси по актуални теми в областта на правото, сигурността и психологията. С организирането и провеждането на научни форуми с международно участие се допринася за поддържане интензивността на научните комуникации, стимулират се научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ и другите участници.

Темите на докладите и научните съобщения през предстоящата сесия, за катедра „Сигурност и безопасност“, могат да бъдат насочени и в научно направление „Реформите в сектора за сигурност“.

Регистрация

Такса за правоучастие – 90 лв., която покрива организационни разходи, кафе-паузите и издаването на един доклад, като за всеки следващ доклад се доплащат още 45 лв. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро. За докторанти таксата за участие е 45 лв.

 

 • Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.
 • Заявките за участие се приемат на адрес: sigurnost@vfu.bg, в срок до 30.04.2017 г.

Работни езици: български, английски и руски.


Важни срокове:

 • за изпращане на заявката – 30.04.2017 г.;
 • за потвърждение дали заявката се приема или отхвърля – 05.05.2017 г.;
 • превод на такса за правоучастие – 16.06.2017 г.;
 • за предаване на окончателния текст на доклада – 20.06.2017 г.;
 • програмата за провеждане на конференцията се получава по време на регистрацията.

Заплащането е само по банков път по сметка в:

ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG 40SOMB91301016075801 – в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро
ВСУ „Черноризец Храбър”
Основание: такса НК- ПС-КСБ -2017

За контакти: доц. д-р Анелия Ненова, Катина Кисьова

Телефон за справки: 052 359 558, 052 359 561

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания за техническото оформление на докладите:

 1. Заглавие без абревиатури:

 

 • Заглавие (Times New Roman – TNR Cyr 14 pt bold, center)
 • Title (Times New Roman – TNR 14 pt bold, center)

 

 1. През 1 празен ред име и фамилия на авторите:

 

 • Първи А. Автор1, Втори Б. Автор2, Трети В. Автор3, … (TNR  Cyr 12 pt Bold, center)
 • First A. Author1, Second B. Author2, Third C. Author3, … (TNR  12 pt Bold, center)

 

 1. Резюме / Abstract – до 150 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

 • Summary: Limit length to 8 lines or less of text
 1. Ключови думи / keywords –о 5 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

 • Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

 

 1. Формат: Препоръчва се страниците да са форматирани на стандарт A4 (297×210 mm2) с отстояния (margins) от 25мм от всяка страна, както и използването на текстов редактор MS Word версия 2003 или по-висока. Междуредие:

 

 1. Таблици: Всяка таблица да е номерирана и озаглавена с шрифт Times New Roman 12 pt,

 

 1. Фигури: Графиките и фигурите да бъдат създадени като Object (Insert – Object), да са номерирани и да не излизат извън рамките на текстовото поле.

 

 1. Научен апарат: цитиране на литературните източници в текста (в скоби – фамилия на автора, година, страница). В списъка на литературата в края, източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена, година в скоби, заглавие, място, издателство.

 

 1. Максимален обем на докладите: 10 страници, включително илюстративния материал.

 

 1. В края на материала, след литературата в дясно се изписват: 3-те имена на автора/ите, научна степен и звание, организация, град, държава, електронен адрес (на български и английски език).

 

 1. име, научна степен и звание, име на организацията, Град, Държава, E-mail: (TNR 10 pt)
Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)

 

 1. Материали, които не отговарят на изискванията или са предадени след крайния срок, няма да бъдат включени за отпечатване в сборника към конференцията.
 1. Ново: Тази година се предлага отпечатване на докладите от конференцията в реферирано и индексирано в международна наукометрична база данни издание, Socrates impuls на Международната академия на науките и висшето образование (МАНВО), Лондон, Великобритания.

За желаещите да се възползват от тази възможност, изискванията към изготвяне на докладите са различни от гореизброените, а именно:

 1. Текстът на докладите да бъде изцяло на английски език.
 2. Пълният текст на доклада не бива да превишава 7 страници.
 3. Окончателният текст на доклада да бъде депозиран в Организационния комитет не по-късно от 05.05.2017 г.
 4. Оформлението на докладите на английски език да бъде съобразено с изискванията, указани в прикачения файл.
 5. При желание да се възползвате от тази възможност, дължите допълнителна такса, в размер на 60 лв., съгласно сключен с издателството договор.

 

Изисквания за оформление на докладите

Към лентата с инструменти