Международна академия "Знание и иновации"
|

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, НА ТЕМА:

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И
НАУЧНА ДИПЛОМАЦИЯ
В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

21 22 юни 2019 г.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, НА ТЕМА:

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАУЧНА ДИПЛОМАЦИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН

21 22 юни 2019 г.

 

      Юридическият факултет на ВСУ „Ч. Храбър“, ежегодно провежда Лятна научна сесия, в рамките на която се организират разнообразни научни форуми: конференции, научни дискусии и кръгли маси по актуални теми в областта на правото, сигурността и психологията. С организирането и провеждането на научни форуми с международно участие, се допринася за поддържане интензивността на научните комуникации, научното сътрудничество и обмен, стимулират се научните изследвания и публикационната активност на преподавателите, докторантите и студентите на ВСУ и другите участници.

Темите на докладите и научните съобщения през предстоящата сесия, за катедра „Сигурност и безопасност“, са насочени в следните тематични направления:

 • Национална и регионална сигурност
 • Научна дипломация и проблеми на сигурността в Черноморския регион
 • „Цифрова икономика“ и проблеми пред кибер­сигурността
 • Проблеми на корпоративната сигурност
 • Природни и технологични рискове

Регистрация

Таксата за правоучастие е в размер на 90 лв., като покрива организационните разходи, кафе-паузите и издаването на един доклад, като за всеки следващ доклад се доплащат още 45 лв. За чуждестранни гости, таксата е в размер на 90 евро. За студенти и докторанти – 45 лв. Фактури се издават на място в деня на откриване на конференцията.

Заявките за участие, се приемат на адрес: sigurnost@vfu.bg, в срок до 30.04.2019 г.

Работни езици: български, руски и английски език.

Важни срокове:

 • изпращане на заявките – 30.04.2019 г.;
 • потвърждение на заявките – 03.05.2019 г.;
 • банков превод на таксата за правоучастие – до 31.05.2019 г.;
 • предаване на окончателния текст на доклада – 05.2019 г.;
 • програмата за провеждане на конференцията се получава по време на регистрацията.

 

Заплащането е само по банков път по сметка в:
ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG 40SOMB91301016075801 – в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро
ВСУ „Черноризец Храбър”
Основание: такса НК- НСНДЧР-КСБ -2019

За контакти: доц. д-р Анелия Ненова, Катина Табакова; ел. адрес: sigurnost@vfu.bg

Телефон за справки: 052 359 558, 052 359 561

Материали, които не отговарят на изискванията или са предадени след крайния срок, няма да бъдат включени за отпечатване в сборника към конференцията!

Ново: И тази година се предлага отпечатване на доклади/статии в международното специализирано издание: “Globalization, the State and the Individual”, с INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ISSN 2367-4555.

За желаещите да се възползват от тази възможност, изискванията към изготвяне на докладите са различни, а именно:

 1. Текстът на докладите да бъде изцяло на английски език.
 2. Пълният текст на доклада не бива да превишава 7 страници.
 3. Окончателният текст на доклада да бъде депозиран в Организационния комитет на електронен носител, не по-късно от 30.04.2019 г.
 4. Стойността на отпечатване на материал в това издание, се заплаща отделно и е в размер на 60 лв., съгласно сключен с издателството договор.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания за техническото оформление на докладите:

Изисквания за техническото оформление на докладите:

 1. Заглавие без абревиатури:

 

Заглавие (Times New Roman – TNR Cyr 14 pt bold, center)

Title (Times New Roman – TNR 14 pt bold, center)

 

 1. През 1 празен ред име и фамилия на авторите:

 

Първи А. Автор1, Втори Б. Автор2, Трети В. Автор3, … (TNR  Cyr 12 pt Bold, center)

First A. Author1, Second B. Author2, Third C. Author3, … (TNR  12 pt Bold, center)

 

 1. Резюме / Abstract – до 150 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

Summary: Limit length to 8 lines or less of text

 1. Ключови думи / keywords –о 5 думи на английски език (TNR 12 pt Bold, justify)

 

Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5

 

 1. Формат: Препоръчва се страниците да са форматирани на стандарт A4 (297×210 mm2) с отстояния (margins) от 25мм от всяка страна, както и използването на текстов редактор MS Word версия 2003 или по-висока. Междуредие:

 

 1. Таблици: Всяка таблица да е номерирана и озаглавена с шрифт Times New Roman 12 pt,

 

 1. Фигури: Графиките и фигурите да бъдат създадени като Object (Insert – Object), да са номерирани и да не излизат извън рамките на текстовото поле.

 

 1. Научен апарат: цитиране на литературните източници в текста (в скоби – фамилия на автора, година, страница). В списъка на литературата в края, източниците се подреждат по азбучен ред на фамилните имена, година в скоби, заглавие, място, издателство.
 2. В края на материала, след литературата в дясно се изписват: 3-те имена на автора/ите, научна степен и звание, организация, град, държава, електронен адрес (на български и английски език).

 

 1. име, научна степен и звание, име на организацията, Град, Държава, E-mail: (TNR 10 pt)

Name, Academic rank and academic degree, Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)

Към лентата с инструменти