Международна академия "Знание и иновации"
|
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ НА СЪБИТИЕТО:
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ
по
АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО
ArCivE 2017
1 – 3 юни 2017 г.

Студентска научна сесия

по

АРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛСТВО

ArCivE 2017

1 – 3 юни 2017 г.
в гр. Варна

ПОД ПАТРОНАЖА
НА ПРЕЗИДЕНТА НА ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ.ДИкН АННА НЕДЯЛКОВА

 Програма за Студентска научна сесия по Архитектура и строителство

Научни секции

Архитектура

 • Устойчива архитектура
 • Устройствено планиране
 • Ландшафтна архитектура
 • Устойчиво реновиране на паметници на културата
 • Дизайн за архитектурна среда – интериор, екстериор, художествено осветление
 • Енергийна ефективност на сгради и съоръжения

Строителни конструкции и строителни технологии

 • Строителни конструкции. Фундиране и геотехника.
 • Пътно строителство и мостови конструкции
 • Сеизмично инженерство
 • Компютърно моделиране на строителни конструкции
 • Устойчиво строителство. Процеси на оценка по BREEAM, LEED и др.

Строителни материали и технологии

 • Материали и технологии в строителството. Наноматериали и нанотехнологии.
 • Изпитване и изследване на строителни материали и конструкции

Техника на безопасността

 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.
 • Техника на безопасността на пътната инфраструктура – материали, технологии, съоръжения

Уъркшопове

 • Устойчиво строителство и архитектура
 • Съвременни материали в строителството и дизайна
 • Пътна безопасност

Официални езици – български, руски и английски

 

Важни дати

Изпращане на заглавие и резюме на доклад – 31 март 2017 г.

Потвърждение за прието резюме – 10 април 2017 г.

Изпращане на пълния текст на доклада – 30 април  2017 г.

Такси за правоучастие на докладчици – 30 април 2017 г.

Регистрация за участие в уъркшоп – 15-22 май 2017 г.

Такса за участие в уъркшоп – 22 май 2017 г.

 

Заглавието на доклада, резюмето (не повече от 150 думи) и ключовите думи трябва да бъдат на български и английски език. Изпращат се чрез попълване на регистрационната форма, която е поместена на адрес: http://events.vfu.bg/conf-af

Научен комитет

член-кор. проф. д.арх.н  Атанас Ковачев, България – председател

акад. Ячко Иванов, България
проф. д-р инж. Стефан Терзиев, България
проф. дтн инж. Константин Казаков, България
проф. д-р инж. Иван Марков, България
проф. д-р инж. Тотю Даалов, България
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, България
проф. д-р инж. Петър Сотиров, България

доц. д-р арх. Валери Иванов, Бълагрия
доц. д-р арх. Георги Георгиев, България
доц. д-р инж. Тинко Бобев, България
доц. д-р арх. Александър Слаев, България
доц. д-р инж. Милена Кичекова, България
доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, България
доц. д-р инж. Дария Михалева, България

доц. д-р инж. Иван Павлов, България
проф. Уил О’Браийън, САЩ
арх. Весела МакГий, България
проф. д.т.н. Николай Ватин, Русия
проф. д-р арх. Масуд Исмайлу, Италия
проф. д-р арх. Микела Де Поли, Италия
проф. Астериос Льолиус. Гърция

Изисквания към докладите

 • Максимален брой доклади – 1 (един) самостоятелен и 1 (един) в съавторство.

  Допълнителни доклади се заплащат.

 • Пълният текст на доклада не трябва да превишава 10 страници;
 • Формат на страниците – А4;
 • Страниците не се номерират;
 • Файлът да бъде в .DOC формат на Microsoft Word 2003/2007;
 • Не се приемат доклади във формат на презентации (слайдове).
 • Не се публикуват доклади, които не отговарят на посочените изисквания.

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада на адрес: http://events.vfu.bg/conf-af

 

Всички резюмета на приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник (ISSN 2367-7252), а пълнотекстовите доклади – на диск в електронен вариант. Всички доклади ще бъдат публикувани със свободен достъп на сайта на конференцията: http://events.vfu.bg/conf-af. Авторите на публикуваните научни статии запазват всички авторски права над своя научен труд.

 

Пълните изисквания към докладите са дадени в примерния формат на доклада

Такси

Таксата за участие в конференцията за студенти е 30 лв. за български учащи. Таксата включва сборник с резюмета и диск с докладите, кафе-паузи и официален коктейл.

За всеки допълнителен доклад се заплаща такса от 30 лв за български участници.

Придружаващите лица заплащат такса от 60лв. за български граждани, която включва кафе-паузи и официален коктейл.

Таксата за участие в един уъркшоп е 60 лв. Таксата включва материали, кафе-пауза и сертификат.

 

 

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

„Общинска банка“ АД

IBAN: BG 40 SOMB 9130 1016075801

 

Копие от нареждането за плащане изпратете на адрес: conf_af@vfu.bg

 

Таксите, платени след 30 април 2017 г. (за участие в конференция)

и след 22 май 2017 г. (за участие в уъркшоп) или при регистрация на място,

се увеличават с 10%.

Архитектурен факултет
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, к.к. Чайка, 9007, гр. Варна
052/359-588 и 052/359-621conf_af@vfu.bg

ПИШЕТЕ НИ

Име*

Email*

Текст

Организационен комитет:

доц. д-р инж. Нели Тризлова – председател
доц. д-р Галина Тодорова
доц. д-р инж. Анета Георгиева
ас. д-р арх. Цвета Жекова
д-р инж. Николай Кузманов
д-р арх. Пламен Петров
д-р арх. Радост Райновска
инж. Тихомира Кордон
инж. Илиян Костадинов
ас. арх. Жечка Илиева
ас. арх. Десислава Христова
ас. арх. Петър Стефанов
ас. д-р арх. Христо Топчиев
инж. Десислава Дерибеева
Радостина Стефанова

 

Към лентата с инструменти